Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wayward /'weiwəd/  

 • Tính từ
  ngang ngạnh, bướng bỉnh
  a wayward child
  đứa bé bướng bỉnh

  * Các từ tương tự:
  waywardness