Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unprepared /'ʌnpri'peəd/  

 • Tính từ
  không sẵn sàng, không chuẩn bị trước
  unprepared speech
  diễn văn không chuẩn bị trước

  * Các từ tương tự:
  unpreparedly, unpreparedness