Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  náo loạn, hỗn loạn
  a riotous assembly
  một cuộc họp hỗn loạn
  (thuộc ngữ) (nghĩa xấu) huyên náo; thả cửa
  riotous laughter
  trận cười thả cửa

  * Các từ tương tự:
  riotously, riotousness