Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nổi loạn, dấy loạn
  rebellious tribes
  các bộ lạc nổi loạn
  bất trị
  a child with a rebellious temperament
  đứa trẻ tính khí bất trị

  * Các từ tương tự:
  rebelliously, rebelliousness