Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intractable /in'træktəbl/  

  • Tính từ
    cứng đầu cứng cổ, khó bảo

    * Các từ tương tự:
    intractableness