Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

refractory /ri'fræktəri/  

 • Tính từ
  ngang ngạnh, bướng bỉnh
  a very refractory child
  một em bé rất bướng bỉnh
  khó chữa (bệnh)
  khó chảy, chịu nóng (kim loại); chịu lửa (gạch)
  refractory brick
  gạch chịu lửa