Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ungovernable /,ʌn'gʌvənəbl/  

 • Tính từ
  không chế ngự được
  a man of ungovernable passions
  con người có những đam mê không chế ngự được

  * Các từ tương tự:
  ungovernableness