Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

helter-skelter /,heltə'skeltə[r]/  

  • Phó từ
    [một cách] hỗn loạn
    Danh từ
    tháp trượt xoáy (ở chợ phiên…)