Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chaotically /kei'ɒtikli/  

  • Phó từ
    [một cách] hỗn độn, [một cách] lộn xộn