Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

topsy-turvy /,tɒpsi'tɜ:vi/  

  • Tính từ, Phó từ
    hoàn toàn lộn xộn
    he left his room all topsy-turvy
    nó để phòng nó hoàn toàn lộn xộn