Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • bị nghịch đảo

    * Các từ tương tự:
    inverted commas, inverted snob, inverted snobbery, inverted sugar