Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inverted snobbery /in,vɜ:tid'snɒbəri/  

  • thái độ ngưỡng mộ những gì thuộc tầng lớp thấp và ghét sự giàu sang