Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inverted snob /in,vɜ:tid'snɒb/  

  • kẻ ngưỡng mộ những gì của tầng lớp thấp và ghét sự giàu sang

    * Các từ tương tự:
    inverted snobbery