Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inverted sugar /in'və:tid'ʃugə/  

  • Danh từ
    (hoá học) đường nghịch chuyển