Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mixed-up /,mikst' ʌp/  

  • Tính từ
    bối rối, lúng túng
    she feels very mixed-up since her divorce
    từ ngày ly hôn chị cảm thấy rất lúng túng trong cuộc sống