Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có triển vọng thành công (công việc kinh doanh)
  Danh từ
  triển vọng thành công (trong kinh doanh)

  * Các từ tương tự:
  upside-down