Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (xấu)
  ồn ào hung dữ
  Danh từ
  (cũ,xấu)
  người ồn ào náo loạn

  * Các từ tương tự:
  rowdyism