Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bia lagơ (bia nhẹ màu nhạt)
    cốc bia lagơ; chai bia lagơ

    * Các từ tương tự:
    lagerbeer