Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hooligan /'hu:ligən/  

  • Danh từ
    du côn, côn đồ

    * Các từ tương tự:
    hooliganism