Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự gây rối, tình trạng bất an (đặc biệt là bạo lực hay sự phá hoại các công trình văn hoá)