Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (-er; -est)
  [kêu] to, ầm vang
  loud laughs
  tiếng cười to
  nhạc nghe to quá, làm ơn vặn nhỏ bớt
  lòe loẹt (quần áo)
  be loud in one's praise[s] of [somebody (something)]
  khen ngợi ai hết mức
  Phó từ
  (-er; est) (dùng với talk, sing, laugh…) to: laugh loud and long
  cười to hồi lâu
  nói to hơn, tôi nghe anh không rõ
  actions speak louder than words
  xem action
  for crying out loud
  xem cry
  outloud
  to, oang oang
  đừng có nói thầm, nếu anh có điều gì cần nói thì cứ nói to lên

  * Các từ tương tự:
  loud-mouthed, louded, louden, louder, loudhailer, loudish, loudly, loudmouth, loudness