Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  máy chất tải; thiết bị chất tải
  mobile loader
  máy chất tải lưu động
  cơ cấu nạp liệu
  (tin học) bộ nạp: chương trình nạp
  program louder
  bộ nạp chương trình
  người khuân vác