Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    loè loẹt, hào nhoáng rẻ tiền
    tawdry ornament
    đồ trang trí loè loẹt