Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (nghĩa xấu)
  không chắc (vật bằng kim loại)
  kêu như tiếng thiếc
  a tinny piano
  chiếc pianô tiếng như tiếng thiếc

  * Các từ tương tự:
  tinny tot