Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] xoàng, [một cách] tồi, [một cách] kém
  poorly dressed
  ăn mặc tồi tàn
  the street is poorly lit
  đường phố được chiếu sáng tồi, đường phố thiếu ánh đèn
  chị ta kém được chuẩn bị để đi thi
  poorly off
  (khẩu ngữ)
  nghèo xác xơ
  the widow and children are very poorly off
  bà quả phụ và đàn con nghèo xác xơ
  Tính từ
  (chủ yếu làm vị ngữ) (khẩu ngữ)
  không khỏe; ốm
  the child has been poorly all week
  đứa bé ốm cả tuần
  you look rather poorly to me
  tôi thấy anh có phần không khỏe