Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indisposed /indi'spəʊzd/  

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  hơi ốm, khó ở
  không thích, không sẵn lòng, không muốn
  I felt indisposed to help him
  tôi cảm thấy không muốn giúp nó

  * Các từ tương tự:
  indisposedness