Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unprofessionally /,ʌnprə'fe∫ənəli/  

  • Phó từ
    [một cách] không hợp lề thói ngành nghề
    [một cách] nghiệp dư