Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsatisfactorily /'ʌn,sætis'fæktərəli/  

  • Tính từ
    không thõa mãn, không vừa ý; không đầy đủ; không tốt đẹp