Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incompetently /in'kɒmpitəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] kém cỏi, [một cách] bất tài
    [một cách] thiếu tư cách, [một cách] không đủ thẩm quyền