Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ốm yếu, ốm đau
  my wife is ailing
  vợ tôi đang ốm
  the ailing economy
  (nghĩa bóng) nền kinh tế bệnh hoạn