Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khó ở, ốm (đặc biệt trong thời gian ngắn)