Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inadequately /in'ædikwətli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thỏa đáng