Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trang kim
    cái hào nhoáng rẻ tiền; cái hào nhoáng vô giá trị

    * Các từ tương tự:
    tinselled, tinselly, tinselly