Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheapjack /'t∫i:pdʒæk/  

  • Danh từ
    người bán hàng kém phẩm chất với giá rẻ
    Tính từ
    dở, tồi, kém phẩm chất