Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meretricious /,merə'tri∫əs/  

 • Tính từ
  chỉ hào nhoáng bề ngoài (nhưng thực ra vô giá trị)
  a meretricious style
  một phong cách chỉ hào nhoáng bề ngoài

  * Các từ tương tự:
  meretriciously, meretriciousness