Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
  lịch sự và hợp thời trang; bảnh
  she is a very snazzy dresser
  cô ta là người ăn mặc lịch sự và hợp thời trang
  a snazzy new car
  chiếc xe mới rất bảnh