Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm bắn toé; dễ làm bắn toé, ướt át, bùn lầy
    đầy vết bắn toé
    (thông tục) hấp dẫn, làm chú