Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sai lầm (vấn đề, luận điểm)
    (thông tục) say mềm
    có rất nhiều tiền