Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  điếc tai, inh tai
  deafening thunder
  tiếng sấm inh tai

  * Các từ tương tự:
  deafeningly