Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deafeningly /'defniηli/  

  • Phó từ
    [một cách] inh tai