Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thunderous /'θʌndərəs/  

 • Tính từ
  ầm ầm như sấm, như sấm
  thunderous applause
  vỗ tay như sấm

  * Các từ tương tự:
  thunderously