Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thunderously /'θʌndərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] ầm ầm như sấm