Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, Phó từ
    như thumping
    a thundering [greatnuisance
    mối rấy rà rất lớn