Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng đổ vỡ lỏang xoảng, tiếng rơi đánh sầm
  tiếng đĩa rơi vỡ lảng xỏang
  the tree fell with a great crash
  cây đổ đánh sầm
  tai nạn xe hơi đâm vào nhau; tai nạn rơi máy bay
  a crash in which two cars collided
  tai nạn hai xe hơi đâm vào nhau
  an air crash
  tai nạn rơi máy bay
  sự phá sản, sự đổ vỡ
  cuộc phá sản tài chính năm 1929 đã hủy hoại nền mậu dịch quốc tế
  Động từ
  đổ vỡ lỏang xoảng, rơi đánh sầm
  đĩa rơi vỡ lỏang xoảng trên sàn nhà
  đâm vào, va vào
  phi cơ đâm vào núi
  ông ta đâm xe vào tường
  nổ ầm ầm, kêu lỏang xoảng
  sấm nổ ầm ầm
  phá sản, đổ vỡ
  công ty phá sản với số nợ 2 triệu bảng
  (khẩu ngữ) như gate crash
  ngả lưng tạm (ở một nơinào đó, đặc biệt khi rất mệt)
  do you mind if I crash [outon your floor tonight?
  đêm nay tôi ngả lưng tạm trên sàn nhà anh có được không?
  Tính từ
  (thuộc ngữ)
  cấp tốc
  một chương trình cấp tốc chống mù chữ
  Phó từ
  với tiếng lỏang xoảng, với tiếng đánh sầm
  the vase fell crash on the tiles
  cái bình rơi đánh xỏang trên nền gạch men

  * Các từ tương tự:
  crash barrier, crash helmet, crash-dive, crash-land, crash-pad, crash-proof, crasher, crashing bore