Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crash-land /'kræʃlænd/  

  • Nội động từ
    (hàng không) hạ cánh vội vã (không dùng được bánh xe dưới bụng)
    nhảy xuống vôi vã (người lái)