Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crashing bore /kræ∫iŋ'bɔ:r/  

  • người làm chán ngấy