Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crash barrier /'kræ∫,bæriə[r]/  

  • rào phân cách tuyến đường (trên xa lộ…)