Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chống lại được va chạm