Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tục tĩu) nơi nghỉ trọ không mất tiền