Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crash helmet /'kræ∫ ,helmit/  

  • mũ cát bảo vệ đầu (của người đi mô tô…)